Népal

kathmanduKathmandu 3Bhaktapur 6

bhaktapurbhaktapur

dakhinkalinagarkot

nagarkotnagarkot

kathmanduhile

hilehile

HilebirethantiHile 6

ghorepanighorepani

ghorepanighorepani

ghandrukghandruk

landruktolkaGhandruk 5

landruktolka

tolkatolka

tolkatolka

tolkatolka

saurahasaurahaSauraha 9

saurahasauraha

saurahasauraha

saurahasauraha

changu-narayanpashupatinath

patanBodnath 2

nepal